Terug

Praktisch

Datum: 30 June 2022
Uur: 09:30 - 12:30
Prijs: €750
Thema: Digital Services
Aangeboden door: Agoria

Lerende netwerken

Vier workshops waarin we in kleine groepen inzoomen op de ervaringen, inzichten en best practices van organisaties met gelijkaardige uitdagingen. Lees meer

Lerend Netwerk - Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR), het wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Wereldwijd neemt de aandacht voor sociale onderwerpen toe: klimaatverandering, sociale ongelijkheid, inclusie,... Men kan er niet meer omheen. Steeds meer bedrijven integreren duurzaamheid in hun business model waarbij ze niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de samenleving, maar ook toegevoegde waarde creëren. 

Stel uzelf de vraag: wat betekent corporate social responsibility voor u? Hoe wil u met CSR aan de slag? Via het lerend netwerk CSR Connect wil Agoria startende bedrijven begeleiden bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie. Tijdens het traject wisselen deelnemende bedrijven kennis uit en vinden ze oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Ze worden daarbij ondersteund door de experten van Greenfish.

Het traject bestaat uit 4 workshops die de noodzakelijke stappen doorloopt: van visie tot rapportage. 

Workshop 1 INPUT (donderdag 30 juni 2022)

Interne en externe analyse

Allereerst moet worden vastgelegd wat duurzaamheid betekent voor de organisatie. Het doel van de eerste workshop is een duurzaamheidsvisie te formuleren op maat van het bedrijf. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het duurzaamheidsbeleid.

Doel

 • Kennismaking en maturiteitstoets

 • Inzicht krijgen in duurzaamheid en de oorsprong ervan (CSR vs ESG)

 • Duurzaamheidstrends en het belang voor de technologiesector

 • Bepalen van een visie voor de organisatie

Output

 • Goed begrip van de voordelen van duurzaamheid voor een bedrijf

 • Duurzaamheidsvisie voor de organisatie

Opbouw

 • Wat is duurzaamheid?

 • Duurzaamheid en het belang voor de technologiesector (externe analyse)?

 • Waarom moet je als bedrijf belang hechten aan duurzaamheid (maturiteitstoets-interne analyse)? + oefeningen

Workshop 2 FOCUS (dinsdag 13 september 2022)

Stakeholder- en materialiteitsanalyse

Vervolgens is het belangrijk om mogelijk negatieve impact van producten en diensten op te sporen, te voorkomen en te verminderen en zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor alle stakeholders. Het identificeren van thema’s die relevant zijn voor de organisatie in het kader van CSR maakt deel uit van deze workshop, alsook het belang van het betrekken van stakeholders bij het proces. Hieraan zijn verschillende voordelen verbonden: creëren van draagvlak, mogelijke belangenconflicten ondervangen, voorkomen van klachten en geschillen,… Tijdens deze workshop leggen we uit hoe een materialiteitsanalyse werkt en reflecteren we op de materialiteitsanalyse uitgevoerd door Agoria.

Doel

 • Bepalen van de stakeholders van de organisatie

 • Inzicht krijgen in welk belang deze hebben bij de organisatie en welke impact ze kunnen hebben op de organisatie.

 • Bepalen van duurzaamheidsthema’s op basis van Agoria’s materiële aspecten.

Output

 • Opstellen van lijst met stakeholders van de organisatie met categorisering op basis van belang en impact.

 • Vijf of zes thema’s waarbinnen het duurzaamheidsbeleid van de organisatie zal worden uitgewerkt op basis van sectorthema’s.

Opbouw

 • Terugkoppeling Workshop 1 - INPUT

 • Stakeholders (Wat zijn stakeholders? Waarom stakeholders betrekken? Welke zijn de stakeholders van de organisatie?) + oefeningen

 • Duurzaamheidsthema’s (Hoe creëer je een longlist en short list?)

 • Materialiteitsanalyse (Wat is een materialiteitsanalyse?) + oefeningen


Workshop 3 PLAN (dinsdag 11 oktober 2022)

Duurzaamheidsacties en indicatoren

De volgende stap is het bepalen van concrete acties binnen de gekozen thema’s. Om na te gaan of de gekozen duurzaamheidsacties de nodige impact zullen realiseren, wordt er gewerkt met indicatoren/maatstaven. In deze workshop gaan we aan de slag om aan de geselecteerde acties een aantal indicatoren te koppelen.

Doel

 • Lijst opstellen van de concrete acties rond de gekozen duurzaamheidsthema’s.

 • Inzicht krijgen in het verschil tussen KPI’s en gewone indicatoren/ maatstaven.

 • Een eerste aanzet geven tot de vaststelling van de indicatoren van de organisatie.

Output

 • Een lijst met circa twintig mogelijke acties die passen binnen de vijf gekozen duurzaamheidsthema’s.

 • Een eerste set indicatoren die gekoppeld zijn aan de gekozen acties.

Opbouw

 • Terugkoppeling Workshop 2 - FOCUS

 • Brainstorm duurzaamheidsinitiatieven per thema

 • Wat zijn indicatoren?

 • Bepalen van indicatoren voor de organisatie

Workshop 4 IMPLEMENTATIE (dinsdag 22 november 2022)

Roadmap en rapporteren

Niet alle acties bepaald in de vorige workshop vergen even veel inspanning, financiële middelen of realiseren dezelfde impact. In deze workshop gaan we de verschillende acties rangschikken op basis van inspanning-impact. Op basis van deze prioritering kan vervolgens een projectplanning worden opgemaakt, waarin de geselecteerde acties in volgorde van uitvoering worden gerangschikt en er een concrete timing wordt vastgesteld. Tenslotte leggen we kort uit wat rapporteren inhoudt en hoe men daar mee aan de slag kan.

Doel

 • Ordenen van de geselecteerde acties in een korte- en lange-termijnplanning

 • Opmaken van een concrete tijdlijn waarin de timing van de geselecteerde acties is opgenomen.

 • Verwerven van inzicht in hoe men acties kan rapporteren

Output

 • Roadmap / tijdslijn

 • Hoe te rapporteren?

Opbouw

 • Terugkoppeling Workshop 3 - PLAN

 • Prioritering (Inspanning/Impact)

 • Rapporteren

Meer info & registreer

Partners

Agoria
Agoria

Technologiefederatie Agoria telt meer dan 2000 lidbedrijven en is er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.